COPYRIGHT© 吉林紫鑫药业股份有限公司

COPYRIGHT© 2018  吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告

发布时间:
2015/08/08
浏览量

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

2015年8月7日,本公司收到柳河县财政局政府补助,具体明细如下:

根据《企业会计准则》的相关规定,公司将上述政府补助计入2015年度营业外收入,确认为当期收益,预计对公司2015 年业绩将产生一定影响,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一五年八月八日