COPYRIGHT© 吉林紫鑫药业股份有限公司

COPYRIGHT© 2018  吉林紫鑫药业股份有限公司

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告

发布时间:
2016/09/28
浏览量

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

2016年9月26日,吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司(以下简称“般若药业”)收到磐石经济开发区管理委员会补助1,000万元,具体明细如下:

根据《企业会计准则》的相关规定,公司将上述款项确认为“递延收益”,预计对2016年度业绩不会产生影响,具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

 

 

特此公告

 

 

 

吉林紫鑫药业股份有限公司

                                                   董事会

二〇一六年九月二十八日